Актуалният Устав на БФПС вече е достъпен на сайта на БФПС в раздел "Документи"!

Актуалният Устав на БФПС освен в Агенцията по вписвания към ТРРЮЛНЦ вече е достъпен на сайта на БФПС в раздел "Документи"!

,
Димитър Франгов